Wij zijn nu gesloten de openingstijden:
Maandag
13:30 - 17:30
Dinsdag
09:30 - 17:30
Woensdag
09:30 - 17:30
Donderdag
09:30 - 17:30
Vrijdag
09:30 - 21:00
Zaterdag
09:30 - 17:00

 

Koopzondagen 2021:

  • Zondag 24 oktober
  • Zondag 7 november
  • Zondag 21 november
afspraak maken contact
onze winkel is nu gesloten

de openingstijden:

Maandag
13:30 - 17:30
Dinsdag
09:30 - 17:30
Woensdag
09:30 - 17:30
Donderdag
09:30 - 17:30
Vrijdag
09:30 - 21:00
Zaterdag
09:30 - 17:00

 

Koopzondagen 2021:

  • Zondag 24 oktober
  • Zondag 7 november
  • Zondag 21 november

Privacyverklaring

versie 04 juni 2018

 

Wagenmans Wonen respecteert de privacy van de bezoekers van haar winkel en website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

 

Overzicht persoonsgegevens

Wagenmans Wonen legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u uw gegevens achterlaat op onze website worden deze bewaard.

In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;

 

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;
naam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een elektronisch klantenbestand van Wagenmans Wonen.

 

Verwerking persoonsgegevens - doelbinding

Uw persoonsgegevens worden door Wagenmans Wonen gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

U zult hierin een reactie van ons ontvangen binnen vier weken.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan door gebruik te maken van de link die in iedere mailing die u van ons ontvangt of door een e-mail te sturen naar info@wagenmanswonen.nl.

 

Verstrekking aan derden

Wagenmans Wonen zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Wij hebben met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Wagenmans Wonen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Toegang tot de gegevensverwerkingen hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Wagenmans Wonen zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken.
Wij hebben maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

Contactadres

Alle schriftelijke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:

Wagenmans Wonen
Weerdhuisweg 1
8152 AW Lemelerveld
Tel. 0572 – 37 12 73
www.wagenmanswonen.nl
info@wagenmanswonen.nl

 

opm. deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd, wij adviseren u daarom deze pagina regelmatig te bezoeken zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie.