Privacyverklaring

versie 04 juni 2018

Wagenmans Wonen respecteert de privacy van de bezoekers van haar winkel en website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Overzicht persoonsgegevens

Wagenmans Wonen legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u uw gegevens achterlaat op onze website worden deze bewaard.

In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;

 • In onze winkels bij het invullen van orderformulieren, showroombonnen en/of andere formulieren.
 • Bij het bezoeken van onze website.
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
 • Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst.
 • Bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief.
 • Bij het invullen van overige contactformulieren op de website.

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;
naam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een elektronisch klantenbestand van Wagenmans Wonen.

Verwerking persoonsgegevens – doelbinding

Uw persoonsgegevens worden door Wagenmans Wonen gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om een opdracht uit te voeren
 • Om u te informeren over de status van uw opdracht
 • Om door u gestelde vragen te beantwoorden
 • Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
 • Voor het meten van de klanttevredenheid

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

U zult hierin een reactie van ons ontvangen binnen vier weken.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan door gebruik te maken van de link die in iedere mailing die u van ons ontvangt of door een e-mail te sturen naar info@wagenmanswonen.nl.

Verstrekking aan derden

Wagenmans Wonen zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Wij hebben met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Wagenmans Wonen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Toegang tot de gegevensverwerkingen hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Wagenmans Wonen zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken.
Wij hebben maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die uw gegevens verwerken, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben hiervoor een verklaring getekend;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij hebben papieren documenten, waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel;
 • Wij hebben de persoonsgegevens, die zijn opgeslagen op computers, beveiligd met Beveiligingssoftware, waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Backups worden goed bewaard zodat de gegevens niet verloren gaan bij een computerstoring, inbraak, bij brand of andere calamiteit?

Contactadres

Alle schriftelijke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:

Wagenmans Wonen
Weerdhuisweg 1
8152 AW Lemelerveld
Tel. 0572 – 37 12 73
www.wagenmanswonen.nl
info@wagenmanswonen.nl

opm. deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd, wij adviseren u daarom deze pagina regelmatig te bezoeken zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie.